Vizioni


Kompani udhëheqëse ne vendë dhe rajon ne ofrimin e shërbimeve te kontabilitetit dhe auditimit, për krijimin e vlerave te reja ne treg.

Misioni

Ne ofrojmë shërbime te auditimit dhe kontabilitetit konform Standardeve Nderkombetare te Auditimi SNA dhe Standardeve Ndekombetare te Kontabilitetit SNK me qellim te mbrojtjes se interesave te pronareve , punëtoreve, investitorëve dhe publikut përmes ofrimit te informatave te besueshme, dhe raporteve te pavarura te auditimit.

Vlerat e Audit &Conto

  • Integriteti
  • Objektiviteti
  • Konfidencialiteti
  • Profesionalizëm dhe kujdes i duhur
  • Mirësjellja profesionale
  • Standardet teknike
  • Përkushtimi drejt suksesit

© Copyright 2008, Audit & Conto. Developed by Luan H. Matoshi